28.02.2022

DOBRÁ SPOLUPRÁCA S MIESTNYMI AKČNÝMI SKUPINAMI ZLEPŠUJE PROCESY V PPA.

Bratislava, 28. február 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pravidelne komunikuje s Miestnymi akčnými skupinami (MAS) o možnostiach zlepšenia nastavení procesov pri schvaľovaní ich žiadostí a následnom vyplácaní finančných prostriedkov.

Stretnutia so zástupcami MAS a NS MAS (Národnej siete MAS) sa uskutočňujú pravidelne raz za mesiac, vždy podľa toho, ako to dovoľuje pandemická situácia. Zároveň v rovnakej periodicite zasiela PPA zástupcom MAS štatistiky s informáciami o prijatých žiadostiach, o vydaných rozhodnutiach a uzatvorených zmluvách. Majú tak vždy k dispozícii aktuálny prehľad o stave ich žiadostí.

Výsledkom spoločných stretnutí je zrýchlenie procesu spracovania žiadostí. Procesy budú čoskoro upravené v Príručke pre prijímateľa LEADER. PPA priebežne rieši individuálne požiadavky MAS a pripravuje pravidelné školenia pre manažérov MAS v práci v ITMS2014+. Veľkou mierou k tomu prispelo zadefinovanie najčastejších pochybení v prijatých žiadostiach. K tejto téme pripravila PPA aj online seminár pre MAS.

Ostatné stretnutie PPA so zástupcami MAS a NS MAS sa uskutočnilo 24. februára 2022 aj za účasti SPPK a zástupcov MPRV SR. Prítomní na ňom riešili problematiku uplatňovania usmernenia č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020. Potreba vyriešiť uplatňovanie Usmernenia PPA č. 8 vyplýva z významných zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré začnú platiť od 31. marca 2022, po novelizácii zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Všetci prítomní privítali návrh generálneho riaditeľa Jozefa Kissa osloviť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Centrálny koordinačný orgán (CKO). Jozef Kiss: „Oslovíme Úrad pre verejné obstarávanie a Centrálny koordinačný orgán, poskytneme im všetky naše podklady, odvoláme sa na novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá začne platiť od 31. marca 2022 a požiadame o jednoznačné stanovisko, ako máme postupovať.“ Jozef Kiss očakáva, že po získaní stanoviska bude jasné, ako má PPA od 1. apríla 2022 postupovať.

Už tento týždeň (4. marca 2022) sa uskutoční online pracovný seminár pre MAS k novej stratégii zjednodušenia a zrýchlenia procesov spracovania ŽoNFP a urýchlenia implementácie projektov LEADER.

  • PPA zaslala MAS 563 rozhodnutí, z toho 428 schválených v celkovej sume 11 566 095 EUR.
  • Od júla 2021 do dnešného dňa (28. februára 2022) vyplatila PPA 4 ŽoP (žiadostí o príspevok) v celkovej hodnote 29 893,05 EUR. Jedna ŽoP bola určená na chod MAS aj animácie MAS, zvyšné tri ŽoP boli iba na animácie MAS. PPA doteraz vyplácala finančné prostriedky iba na chod a animácie MAS, nakoľko riadiaci orgán (MPRV SR) odporúčal povoliť vyplácanie iba na tento účel.
  • PPA vydala 489 zmlúv o Nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej sume 11 423 076 EUR.
  • Preverila 165 záverečných správ na základe vyhlásených výziev MAS a doručených projektov.
  • Súhlasné stanoviská vydala k 20 opakovaným verejným obstarávaniam (VO) žiadateľov. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev