28.03.2019

Informácia o postupe získania prístupu do aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) pre nového žiadateľa pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2019

PPA poskytuje pre nových žiadateľov, ktorí chcú podať jednotnú žiadosť na rok 2019, súčinnosť pri zabezpečení prístupu do aplikácie GSAA, ktorú prevádzkuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“).

Potenciálny žiadateľ v prvom kroku podá na príslušnom regionálnom pracovisku PPA vyplnený a podpísaný Identifikačný list na rok 2019 (ďalej len „IL 2019“) a požiada o vytvorenie prístupu do GSAA. Sieť regionálnych pracovísk PPA je dostupná na nasledujúcom odkaze:  http://www.apa.sk/aktuality/podohospodarska-platobna-agentura-racionalizuje-siet-regionalnych-pracovisk/8860.

Po podaní IL 2019 následne PPA informuje MPRV SR o požiadavke vytvorenia prístupu pre nového užívateľa, ktoré túto požiadavku technicky zabezpečí. Po vytvorení prístupu priamo MPRV SR informuje nového užívateľa o jeho prihlasovacích údajoch.

Pokiaľ užívateľ požaduje zmenu prideleného hesla, táto možnosť bude prístupná priamo v aplikácií GSAA pre rok 2019. V prípade nefunkčnosti hesla je potrebné obrátiť sa na MPRV SR mailom na podporagsaa@land.gov.sk.

MPRV SR bude poskytovať okrem emailovej aj telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 18:00.

Aplikácia GSAA je prístupná na novej adrese https://gsaa.mpsr.sk/, pričom aplikácia GSAA pre rok 2019 bude sprístupnená dňa 3.4.2019 od 10:00 hod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev