29.02.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov


Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Usmernenie ministra pôdohospodárstva SR na úseku štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej organizácie trhu s vínom (Vestník MP SR - Čiastka č. 9 zo dňa 23. marca 2004)

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008/2009 možnosť podávania žiadostí o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov.


Metodický postup pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008/2009 vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Reštrukturalizácia vinohradov.

V Bratislave 27. 2. 2008

                                Ing. Jozef Nemšovský
                                   generálny riaditeľ   

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF