19.02.2016

Oznam

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Aktualizáciou výzvy sa:

  1. predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 14.03.2016
  2. v bode 1.2 Časový harmonogram konania o Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny sa upravuje podávanie a prijímanie nasledovne: od 07.03.2016 do 14.03.2016

Hodnotiacu správu projektového zámeru na základe výzvy č. 1 MAS/PRV/2015, ktorá tvorí povinnú prílohu k žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každému žiadateľovi v termíne do 07.03.2016.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev