26.06.2008

Oznámenie č. 02/OPRH zo dňa 25. júna 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 25. júna 2008 boli v rámci „Metodickej príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013“ (ďalej len „Príručka“) uskutočnené nasledovné úpravy:

Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry, v časti Intenzita pomoci, bola vložená nasledujúca tabuľka:

Tab.3 Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov pre ostané podniky

Cieľ Celkové oprávnené výdavky
Verejné zdroje Súkromné zdroje
EFF ŠR
cieľ Konvergencia 22,5% 7,5 % 70 %
oblasť mimo cieľa Konvergencia 10 % 10 % 80 %

Ďalej bola upravená poznámka pod čiarou č. 13 z pôvodného „Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 uvedeného odporúčania a majú menej než 750 zamestnancov alebo nižší obrat než 200 miliónov EUR, je intenzita maximálnej pomoci stanovená ako pri stredných podnikoch.“ na „Ostatné podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje z dôvodu vymedzenia pojmu odporúčanie Komisie 2003/361/ES, s menej ako 750 zamestnancami alebo obratom menej ako 200 miliónov EUR.“

Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh, v časti Intenzita pomoci, bola vložená nasledujúca tabuľka:

Tab.3 Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov pre ostané podniky

Cieľ Celkové oprávnené výdavky
Verejné zdroje Súkromné zdroje
EFF ŠR
cie3 Konvergencia 22,5% 7,5 % 70 %
oblasť mimo cieľa Konvergencia 10 % 10 % 80 %

Ďalej bola upravená poznámka pod čiarou č. 21 z pôvodného „Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 uvedeného odporúčania a majú menej než 750 zamestnancov alebo nižší obrat než 200 miliónov EUR, je intenzita maximálnej pomoci stanovená ako pri stredných podnikoch.“ na „Ostatné podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje z dôvodu vymedzenia pojmu odporúčanie Komisie 2003/361/ES, s menej ako 750 zamestnancami alebo obratom menej ako 200 miliónov EUR.“

Oprava textu je v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, Príloha II – Intenzita pomoci.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev