17.06.2008

Oznámenie PPA č. 06 zo dňa 17. júna 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 13. júna 2008, upravuje podmienku podávania ŽoNFP pri opatrení 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Na základe uskutočnenej úpravy sa nebude vyžadovať úradné osvedčenie a zviazanie ŽoNFP spolu so všetkými prílohami v zmysle povinných príloh, vrátane zápisnice z obstarávania. Kompletná dokumentácia bude predložená v šnurovacích spisových doskách P A4. Úprava sa vzťahuje len na  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenia 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev