15.01.2008

Oznámenie o pozastavení vývozných náhrad v sektore ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 1. januára 2008 vstúpilo do platnosti nariadenie Komisie (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96. Nariadením Komisie 1182/2007 sa pozastavuje poskytovanie vývozných náhrad v sektore ovocia a zeleniny. V článku 40 ods. 1 - 3 tohto nariadenia Komisie sa stanovujú nepovinné systémy vývozných licencií, pričom komisia môže rozhodnúť, že vývozy výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, zo Spoločenstva podliehajú predloženiu vývoznej licencie. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku vrátane platností licencií a výšky zábezpeky sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 46 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev