21.05.2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013


I.    Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom, s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a majú podľa tejto zmluvy povinnosť zriadiť záložné právo k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam v prospech MPSR resp. v prospech PPA, že za účelom zrýchlenia procesu uzatvárania zmlúv o zriadení záložného práva a následnej autorizácie platieb môžu využiť nasledovný postup:

 1. Konečný prijímateľ môže pripraviť návrh zmluvy o zriadení záložného práva ak prednostným záložným veriteľom bude MPSR resp. PPA (tzn. ak nebola uzatvorená zmluva o zriadení záložného práva s bankou alebo finančnou inštitúciou na rovnaký majetok) podľa záväzného a nemenného vzoru zmluvy o zriadení záložného práva. Vzory zmlúv sú prílohou tohto oznámenia. Je potrebné dôsledne dbať na použitie správneho vzoru zmluvy v závislosti od konkrétneho prípadu. Konečný prijímateľ nie je oprávnený meniť, vypúšťať alebo dopĺňať text zmluvy s výnimkou ustanovení, do ktorých dopĺňa potrebné identifikačné údaje záložcu, predmetu zálohu, výšky zabezpečovanej pohľadávky (bloky, do ktorých je konečný prijímateľ oprávnený vstupovať – doplňovať údaje, sú vyznačené farebne; v čistopise zmluvy sa farebné bloky odstránia). Zriadenie záložného práva v rozpore  s týmto princípom bude dôvodom na sankcie voči konečnému prijímateľovi (nepodpísanie záložnej zmluvy príp. zamietnutie alebo krátenie platby príp. odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a pod.); pri vypracovávaní zmlúv o zriadení záložného práva je potrebné dôsledne kontrolovať správnosť a presnosť údajov týkajúcich sa záložcu a predmetu zálohu. Platí princíp, že v prospech MPSR sa zriaďuje záložné právo v prípadoch, kedy je zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená v mene MPSR a v prospech PPA sa zriaďuje záložné právo v prípadoch, kedy je zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená v mene PPA,  t.j. od 1.1.2009 po nadobudnutí účinnosti zákona č. 528/2008 Z.z.
 2. Vypracovaný a podpísaný návrh zmluvy o zriadení záložného práva zašle spolu s potrebnými dokladmi (rovnako ako pri zasielaní žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva) na sekciu projektových podpôr PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.
 3. PPA po odkontrolovaní konečným prijímateľom vypracovanej zmluvy o zriadení záložného práva a po jej podpísaní zašle zmluvu konečnému prijímateľovi za účelom jej registrácie v príslušných registroch (v prípade zriaďovania záložného práva k nehnuteľnému majetku sa pripoja doklady potrebné pre kataster nehnuteľností).

II.    Konečný prijímateľ, ktorý nevyužije hore uvedenú možnosť, bude postupovať štandardne – na predpísanom tlačive požiada o zriadenie záložného práva PPA. Zmluvy o zriadení záložného práva v prospech MPSR a PPA ako druhého záložného veriteľa v prípadoch, kedy prednostným záložným veriteľom bude banka alebo finančná inštitúcia s ktorou je uzatvorená Zmluva o spolupráci, bude vždy vypracovávať PPA.

III. Prílohy – vzory zmlúv o zriadení záložného práva:

 1. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu,
 2. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu,
 3. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu,
 4. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu,
 5. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok,
 6. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu a súčasne na iný hnuteľný majetok,
 7. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu,
 8. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu,
 9. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa MPSR na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu,
 10. záložná zmluva v prospech prednostného záložného veriteľa PPA na nehnuteľný majetok, ktorý nie je predmetom projektu.

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev