02.09.2022

PPA UKONČILA VYHODNOCOVANIE VÝZIEV Z MINULOSTI

Bratislava 2. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra ukončila vyhodnocovanie výziev z minulosti.
Okrem vyhlasovania a administrovania aktuálnych žiadostí z výziev, ktorých bolo od navrátenia akreditácie v októbri 2021 vyhlásených už deväť, sa zároveň musela vysporiadať aj so žiadosťami z výziev, ktoré boli vyhlásené ešte za bývalých vedení agentúry.
PPA oznamuje, že k 1. septembru 2022 bolo v oblasti projektových podpôr administratívne uzavretých, a to vydaním rozhodnutia v prípade až  99% žiadostí podaných do roku 2021, ktorých spracovanie bolo pozastavené kvôli problémom s akreditáciou a spochybneniu vyplácania zo strany Európskej komisie (EK) po kauze Dobytkár.
Po nástupe nového vedenia, splnení všetkých podmienok zo strany EK smerom k slovenskej platobnej agentúre a následnom potvrdení vrátenia plnej akreditácie zo strany MPRV, sa PPA zaviazala administratívne ukončiť do konca roka 2022 agendu výziev podávaných v minulosti. Tento svoj záväzok splnila so 4-mesačným predstihom.
K 1.9.2022 bolo vydaných 1434 rozhodnutí, z toho:
  • 487 rozhodnutí o schválení
  • 897 rozhodnutí o zastavení konania
  • 50 nechválených žiadostí
Celková suma, ktorá bude vyplatená na základe 487 schválených žiadostí, je 17,68 MIL EUR.
Táto suma sa týka najmä troch výziev z minulosti:
  • 44/PRV/2019 Opatrenie 8, Podopatrenie 8.3 .................. 1,5 MIL EUR
  • 45/PRV/2020 Opatrenie 8, Podopatrenie 8.4 .................. 2,68 MIL EUR
  • 50/PRV/2020 Opatrenie 4, Podopatrenie 4.1 .................. 13,5 MIL EUR
Výzvy 44 a 45 boli zamerané na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov a výzva 50 na investície do hmotného majetku (podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov).
Všetky tieto žiadosti museli byť nanovo skontrolované na základe odsúhlasených kritérií audítormi EK, ktoré majú zabrániť korupcii a zneužívaniu európskych finančných prostriedkov tak, ako sa to dialo v minulosti.
PPA tak v týchto dňoch uzavrela ďalšiu etapu vysporiadania sa s agendou z minulosti a teraz sa už jej zamestnanci venujú administrovaniu aktuálnych výziev a žiadostí. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev