15.01.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

 

Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č.369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve a na základe schém štátnej pomoci

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2008

v termíne od 15. januára 2008 do 31. januára 2008.

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve (ďalej len "nariadenie vlády") je možné v roku 2008 podať na základe rozhodnutia ministerky pôdohospodárstva a v súlade s prioritami štátnej pomoci na tieto podporné opatrenia:

paragraf názov podporného opatrenia nariadenia vlády

§ 2 Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
§ 3 Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách (de minimis)
§ 4 Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
§ 5 Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
§ 6 ods. 2 písm. a) Dotácia na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov kategórie 2 (kadáverov) - ošípané, hydina a ryby
§ 16 Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve - živočíšna výroba
§ 17 Dotácia pre podnik na účasť na výstavách (de minimis)
§ 27 Dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb
§ 28 Dotácia na chov rýb

Žiadosť sa predkladá za každý paragraf nariadenia vlády samostatne (podľa vyššie uvedeného rozpisu) a to kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Žiadosti podľa §4, §5 a §6 ods.2 písm. a) sa predkladajú osobne na ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova ul. č.12, Bratislava.

Žiadosti podľa §2, §3, §16, §17, §27 a §28 sa predkladajú osobne na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Schémy pomoci podľa §2, §27 a §28 budú zverejnené na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva Slovenska republiky www.mpsr.sk

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na ústredí PPA v Bratislave (odbor štátnej pomoci)

V Bratislave 14. januára 2008
Ing. Jozef Nemšovský
generálny riaditeľ PPA

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev