Aktuálne výzvy

20-04-2018

Výzva č. 28/PRV/2018 pre podopatrenie 1.1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Výzva je otvorená do 05.06.2018
pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

16-04-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.
viac informácií
19-01-2018

Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Výzva s neobmedzenou platnosťou
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

30-11-2017

Výzva č. 24/PRV/2017

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

10-11-2017

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje prevádzkovateľom skladov s platným osvedčením o prevádzkovaní verejného skladu podľa zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú záujem o skladovanie intervenčných zásob obilnín podmienky pre uzatváranie zmlúv o skladovaní intervenčných zásob obilnín...
viac informácií