12.04.2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 26/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 49 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č.1290/2005 a (ES) č.485/2008 v platnom znení a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom zo dňa 5. apríla 2017

vyzýva

všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2018 na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody v termíne:

do 15. mája 2018

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2018.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na poistenie úrody spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

V Bratislave, dňa 10.04.2018

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2018
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev