25.01.2010

Oznámenie o možnosti zníženia oprávnených výdavkov.

PPA oznamuje konečným prijímateľom podpory z PRV SR 2007 – 2013 z opatrení 1.1 Modernizácia fariem  a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, že je možné v rámci uvedených opatrení znížiť o  viac ako 10% oprávnené výdavky, ktoré boli dohodnuté v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za nasledovných podmienok:

  • konečný prijímateľ predloží PPA najneskôr do termínu 31. 5. 2010 písomnú žiadosť o zníženie  oprávnených výdavkov, v ktorej uvedie: obchodné meno žiadateľa, číslo zmluvy, číslo opatrenia a schválené oprávnené výdavky podľa tabuľky č. 14 (uvedenej v Tabuľkovej časti), na ktoré požiadal o zníženie;
  • žiadosť o zníženie  oprávnených výdavkov neovplyvní pôvodné bodové hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok natoľko, že počet pôvodne pridelených bodov klesne pod stanovenú hranicu (72 bodov pri opatrení 1.1 a 90 bodov pri opatrení 1.2).

Upozornenie

Ak žiadateľ do troch rokov od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP nezrealizuje projekt v plnom rozsahu, tak ako mu to vyplýva z podpísanej zmluvy a PPA zistí, že nedočerpaním finančných prostriedkov nenaplnil cieľ projektu a opatrenia, PPA bude vyžadovať vrátenie už vyplateného  finančného  príspevku.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev