16.02.2012

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP č. 2012/PRV/20

Pôdohospodárska platobná agentúra po súhlase  riadiaceho orgánu číslo 4748/2012, zo dňa 14.02.2012 v súlade s ustanovením § 36 odsek 6 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov mení výzvu číslo 2012/PRV/20 v časti oprávnené výdavky realizácie projektu nasledovne:

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

  • Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období. Za oprávnené obdobie je považované obdobie odo dňa predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na PPA v rámci tejto výzvy.
  • Oprávnené výdavky musia spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v kapitole 2 Príručky v znení Dodatku č. 1, ktorý bol zverejnený na webovom sídle PPA dňa 15.02.2012. Oprávnenými výdavkami (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov uvedených v Príručke) sú:
    • investície do dlhodobého hmotného majetku;
    • investície do dlhodobého nehmotného majetku;
    • vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov)