05.11.2012

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom o poskytnutie podpory vo forme pôžičky na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory vo forme pôžičky podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012 č. 570/2012 – 100), že zmluvy o zriadení záložného práva , ktorými sa bude zabezpečovať prípadná pohľadávka PPA, vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí podpory formou pôžičky, bude vypracovávať PPA na základe písomnej žiadosti žiadateľov. Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva, kompletne vyplnenú a doloženú príslušnými prílohami, je potrebné zaslať na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor finančných nástrojov pre projektové podpory, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, prípadne osobne odovzdať na odbore štátnej pomoci pri podpisovaní zmluvy o poskytnutí podpory formou pôžičky. Vzor žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva tvorí prílohu tohto oznámenia.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev