06.11.2012

Oznam pre dodávateľov a skladovateľov obilnín

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“) v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v platnom znení a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie v platnom znení

oznamuje

  • všetkým dodávateľom obilnín, že od 2. 11. 2012 do 31. 5. 2013 bude prijímať ponuky na intervenčný nákup pšenice obyčajnej,
  • všetkým prevádzkovateľom verejných skladov na uskladnenie obilnín, že od 2. 11. 2012 bude prijímať žiadosti o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov.

Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov je zverejnený  na webovom sídle: apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity –Nákup obilnín.

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín je zverejnená na webovom sídle: apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Skladovanie obilnín.

V Bratislave dňa 05. 11. 2012

MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ   

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev