11.03.2013

Oznámenie č. 73 zo dňa 08.03.2013 (Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 v znení Dodatku č. 13)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie  Dodatok č. 13 k  Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.

Dodatok č. 13 mení a upravuje:

  • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12 v znení dodatku č. 12;
  • Prílohu č. 1 Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia;
  • Prílohu č. 3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja  vidieka SR 2007 – 2013 (projektov) MAS;
  • Prílohu č. 6 Charakteristika priorít, osí a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4;
  • Prílohu č. 11 Čestné vyhlásenie projektového partnera;
  • Prílohu č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER;
  • Prílohu č. 18 Vzor výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia;
  • Prílohu č. 19 Kritériá pre uznateľnosť výdavkov, maximálne finančné limity vybraných oprávnených výdavkov v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 LEADER, opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce a opatrenia 4.3 Chod MAS.

Zmeny sú uvedené priamo v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, verzia č.1.13 a je platné dňom podpisu a účinné od 13. 03. 2013.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev