10.04.2013

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu – reštrukturalizácia vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2013/2014, že môžu podávať žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov do 30. apríla 2013.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2013/2014 vrátane formulárov nájdete na internetovej adrese Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Reštrukturalizácia vinohradov.

Kontakt: Ing. Mária Mečárová – riaditeľka odboru rastlinných komodít
e-mail: maria.mecarova@apa.sk
mobil: 0918/612 131

V Bratislave dňa 05. 04. 2013

    MVDr. Stanislav Grobár
    generálny riaditeľ