11.04.2013

Oznam pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2012/2013

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 30/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách, a ktorým sa zavádza výnimka z nariadenia (ES) č. 288/2009 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 30/2013“)“) a v súlade s  uplatňovaním programu školské ovocie v SR podľa nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády SR č. 520/2010 Z. z.

 oznamuje

všetkým schváleným uchádzačom o zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie v školskom roku  2012/2013, že posledná „Žiadosť o poskytnutie pomoci“ za realizované dodávky v období od 1. apríla 2013 do 30. júna 2013 sa predkladá na platobnú agentúru  do  15. júla 2013.

Ostatné podmienky uvedené v Metodickom postupe pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2012/2013 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie: termín predloženia poslednej žiadosti o pomoc v školskom roku 2012/2013 bol upravený na základe prijatia nových ustanovení v európskej legislatíve (čl. 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 30/2013) o limitoch pre dodatočnú alokáciu. Výška čerpania rozpočtu k 15. októbru 2013 za školský rok 2012/2013 bude zohľadnená pri priznaní dodatočnej finančnej alokácie pre SR v školskom roku 2014/2015.  

V Bratislave dňa 05. 04. 2013

MVDr. Stanislav Grobár
 generálny riaditeľ   

 

Č. o.ú Funkcia Meno a priezvisko Parafa Dátum
730 spracovateľ Ing. Lucia Mühlbergerová,
Ing. Martina Demčáková
   
730 riaditeľ odboru Ing. Mária Mečárová    
700 vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa sekcie
Ing. Pavol Doval     

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)