29.05.2013

Oznámenie č. 14 zo dňa 29.05.2013 (Výzva č. 2013/OPRH/01 – MSP - doplnenie)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/01:

  • Prílohu 2a Definícia mikropodnikov – opravený preklad z angličtiny (výmena pôvodnej prílohy 2)
  • Prílohu 2b Nová definícia malých a stredných podnikov – užívateľská príručka a modelové vyhlásenia (doplnená príloha)

Termíny predkladania ŽoNFP ostávajú nezmenené.