31.05.2013

Oznámenie č. 82 zo dňa 31.05.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)

Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že došlo k formálnej úprave formulárov Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenia:

  • 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom  osi 4. V časti F. Povinné prílohy projektu bola pri povinnej prílohe č. 3 vypustená doplňujúca informácia o predkladaní formulára ŽoNFP 1x v tlačenej a 2x v elektronickej forme.
  • 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom  osi 4. V časti F. Povinné prílohy projektu bola pri povinnej prílohe č. 3 vypustená doplňujúca informácia o predkladaní formulára ŽoNFP 1x v tlačenej forme.
  • 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom  osi 4. V časti F. Povinné prílohy projektu bolo pri posledných dvoch povinných prílohách opravené číslovanie poradia.
  • 3.2.B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B implementované prostredníctvom osi 4. V časti F. Povinné prílohy projektu bolo, začínajúc povinnou prílohou č. 3, opravené číslovanie poradia.

Pôvodne zverejnené formuláre ŽoNFP pre vyššie uvedené opatrenia zo dňa 28. 03. 2013 boli aktuálne nahradené novými.

Uvedené súbory nájdete na www.apa.sk v časti: