05.06.2013

Oznámenie č. 15 zo dňa 05.06.2013 (Výzva č. 2013/OPRH/01 – Indikatívna výška finančných prostriedkov - zmena)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP RV zmenila vo Výzve č. 2013/OPRH/01, zverejnenej dňa 15.1.2013 na webovej stránke PPA bod 9. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy nasledovne:

  • Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
    • cieľ Konvergencia – 2 321 629 EUR
    • oblasti mimo cieľ Konvergencia – 449 235 EUR
  • Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
    • cieľ Konvergencia – 1 138 282 EUR
    • oblasti mimo cieľ Konvergencia – 208 837 EUR