26.06.2013

Oznámenie č. 84 zo dňa 26.06.2013 (Výzva č. 2013/PRV/30)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3139/2013-610, zo dňa 14.06. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie  1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev