28.08.2013

Oznámenie č. 90/2013

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13 je presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, oprávnený medzi jednotlivými sektormi, s výnimkou presunu zo súkromného sektoru do verejného sektoru.

V tejto súvislosti uvádzame, že opatrenia spadajúce do súkromného sektoru sú:

  • 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam,
  • 3.2 A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A,
  • 3.2 B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B,
  • 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Opatrenia spadajúce do verejného sektoru sú:

  • 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo,
  • 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.