12.09.2013

Oznámenie

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ, KTORÉ SA  TÝKAJÚ  PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA VNÚTORNOM TRHU  A NA TRHU TRETÍCH KRAJÍN

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných činnostiach na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách ako aj nariadenia Komisie (ES) č. 501/2008, ktorým sa  ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách a v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1085/2011 z 27. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

v y z ý v a

žiadateľov (odborné a medziodvetvové organizácie EÚ zastupujúce príslušné sektory) v termíne do 30. septembra 2013 predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre v prípade záujmu svoje žiadosti týkajúce sa propagačných programov spolufinancovaných EÚ NA VNÚTORNOM TRHU a v TRETÍCH KRAJINÁCH. Žiadosti sa predkladajú osobne alebo poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava podľa Metodického postupu pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách, ktorý je zverejnený na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev