23.09.2013

Oznámenie č. 93/2013

sa týka povinných príloh k výzvam na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ŽoNFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, dňa 27.04.2013 a 26.06.2013 v rámci opatrení:

  • 1.1 Modernizácia fariem - podávanie projektov v termíne od 14.10.2013 do 25.10.2013, číslo výzvy: 2013/PRV/28- aktualizácia č. 2 zo dňa 18.06.2013
  • 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - podávanie projektov v termíne od 02.12.2013 do 13.12.2013, číslo výzvy: 2013/PRV/30.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)