10.10.2013

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č.968/2013 z 9.októbra 2013 bolo stanovené percento prijatia množstva cukru vyvezeného mimo kvóty a zároveň bolo stanovené obdobie pre zamietnutie žiadostí o nové vývozné povolenia. Percento prijatia 42,169456 %  je uvedené v čl.1 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.968/2013.