06.11.2013

Oznámenie PPA č. 99 zo dňa 06.11.2013 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 3399/2013-610 doručeného PPA dňa 05.11.2013 aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2. 1 „Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 2.1 „OBNOVA POTENCIÁLU LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ZAVEDENIE  PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ“ Aktualizácia sa týka doplnenia chýbajúcich Príloh č. 1 a číslo 2

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev