03.12.2013

Oznámenie č. 102 zo dňa 03.12.2013 (Výzva č. 2013/PRV/32 - aktualizácia)

  • Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala  v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.6 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, číslo: 2013/PRV/32“.  Aktualizácia sa týka úpravy textu vo formulári Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity,  časť D povinné prílohy pri podaní žiadosti, kde v  bode 7 časti profesijné komory v druhej zarážke sa vypúšťa text  „ potvrdené notárom, ktorý potvrdil notársku zápisnicu“.
  • Ďalej Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 32272/2013 zo dňa 21.11.2013 aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.6 „Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013" pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity. Aktualizácia sa týka opravy chyby v písaní na strane 16 v časti  „Príprava, tvorba webovej stránky, portálov a  informačných systémov, Maximálne finančné limity vybraných oprávnených výdavkov na „max. 50 € /hod (max. 80 hodín)“.