31.01.2014

Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala  v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2.1Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení“. Aktualizácia výzvy sa týka predĺženia  termínu  prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do 30.04.2014.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev