28-02-2014

Oznámenie o predkladaní žiadostí o pokračovanie vykonávania agroenvironmentálneho a lesnícko-environmentálneho opatrenia

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

oznamuje

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v zn. n. p. záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o pokračovanie vykonávania agroenvironmetálneho a lesnícko-environmentálneho opatrenia v roku 2014 v termíne od 3. marca 2014 do 31. marca 2014.

Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom nariadení vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

Žiadatelia môžu predkladať žiadosti o pokračovanie vykonávania agroenvironmentálneho a lesnícko-environmentálneho opatrenia v súlade s § 61a nariadenia vlády SR 499/2008 Z. z. v zn. n. p. na podopatrenia uvedené v § 16 a § 35 písm. b), c), f) a g), v ktorých plnili podmienky v päťročnom záväzku v rokoch 2009 až 2013.

Žiadosti je potrebné zasielať na ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (adresa: Pôdohospodárska platobná agentúra, sekcia priamych podpôr, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava).

UPOZORNENIE:
Následne je potrebné na príslušnom regionálnom pracovisku podať žiadosť o platbu na rok 2014 v termíne určenom vo výzve zverejnenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na formulári s určenými prílohami (t. j. v rámci jednotnej žiadosti žiadosť o platbu na agroenvironmentálne opatrenie a žiadosť o platbu na lesnícko-environmentálne opatrenie).