10.04.2014

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu – reštrukturalizácia vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015, že môžu podávať žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov do 30. apríla 2014.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Reštrukturalizácia vinohradov.

Kontakt:

Ing. Mária Mečárová – riaditeľka odboru rastlinných komodít
e-mail: maria.mecarova@apa.sk
mobil: 0918/612 131

V Bratislave dňa 07. 04. 2014

    MVDr. Stanislav Grobár
    generálny riaditeľ