24.04.2014

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 415/2014 z 23. apríla 2014 sa mení nariadenie (ES) č. 2535/2001 a ktorým sa stanovuje výnimka z uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o správu colných kvót na mliečne výrobky s pôvodom na Ukrajine.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 415/2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:121:FULL&from=SK

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev