23.09.2014

Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015, že môžu podávať žiadosti o podporu na investície do 15. októbra 2014.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015, vrátane formulárov, nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Investície.

Kontakt:
Ing. Juraj Horal
e-mail: juraj.horal@apa.sk
mobil: 0918/612 198

Ing. Jana Žemlová
e-mail: jana.zemlova@apa.sk
mobil: 0918/612 195
V Bratislave, dňa 18. 09. 2014

MVDr. Stanislav Grobár
    generálny riaditeľ