20.07.2015

Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 1/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

Aktualizáciou výzvy sa :

1. predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 02.10.2015

2. doplnil text uvedený v bode 2.5.3. Bodovacie (hodnotiace) kritériá v časti, bodovacie kritérium č. 3 na strane 9 nasledovne: „Pre túto výzvu les rubnej zrelosti znamená les vo veku začatia obnovy“

3. doplnil text uvedený v bode 2.6 Spôsob financovania o bod 2.6.3 na strane 14 nasledovne:

„Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:

  • Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
  • Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.“

4.aktualizoval formulár ŽoNFP.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev