20.07.2015

Oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 2/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov,  podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Aktualizáciou výzvy sa:

  1. predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 02.10.2015.
  2. doplnil  bod 2.6.4. v časti 2.6. Spôsob financovania na strane 26 nasledovne:„Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
    • Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
    • Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.“
  3. aktualizovali formuláre ŽoNFP.

 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev