01-10-2018

Začalo deviate hodnotiace kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4