Aktuality

03.11.2009

Oznámenie

30.10.2009

Oznámenie č. 24 zo dňa 30.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 4 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
29.10.2009

Oznámenie zo dňa 29.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 29.10.2009 z dôvodu personálnych zmien aktualizovala vzory záložných zmlúv 1 – 10 zverejnených v časti : Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 13. Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva.
29.10.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 29. 10. 2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami :
viac informácií
22.10.2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že doplnila zoznamy žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1 o Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.
viac informácií
20.10.2009

Oznam pre dodávateľov a skladovateľov obilnín

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
19.10.2009

Oznámenie č. 23 zo dňa 19.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14.
viac informácií
19.10.2009

Oznámenie

PPA o uverejnení Metodického postupu, žiadosti a príloh o podmienkach schvaľovania prvých spracovateľov a prechodné opatrenie pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a jednotlivých žiadateľov pestujúcich rajčiaky.
16.10.2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili aktuálne informácie o priamych podporách, projektových podporách a opatreniach organizácie trhu.

14.10.2009

Upozornenie k späťvzatiu žiadostí

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) upozorňuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pokiaľ žiadatelia požiadajú (resp. požiadali) o späťvzatie žiadosti o NFP, ktorú si podali v rámci výberového kola pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, konaného v dňoch 14.9. - 30.10.2009, nebude PPA v rámci uvedeného výberového kola (s rozlíšením žiadostí zvlášť pre RV a zvlášť pre ŽV) akceptovať ďalšiu žiadosť o NFP, podanú namiesto späťvzatej žiadosti. Takúto žiadosť PPA nepríjme, resp. ju žiadateľovi vráti.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev