Aktuality

03.12.2009

Oznámenie

PPA oznamuje žiadateľom, že od 20.08.2009 bola v bloku Sekcia organizácie trhu - Živočíšne komodity - Organizácia výrobcov v akvakultúre zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov v akvakultúre spolu s Metodickým postupom pre uznávanie organizácií výrobcov v akvakultúre.
02.12.2009

PPA odštarovala priame platby

V prvom termíne povolenom predpismi EÚ vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) rozhodnutia na priame podpory hradené z európskych fondov a na niektoré opatrenia osi II Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 administrované spolu s priamymi podporami.
viac informácií
01.12.2009

Oznámenie č. 27 zo dňa 1.12.2009

viac informácií
25.11.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), 4.3 (MAS), že zverejnila odporúčané vzory bankovej záruky...
viac informácií
24.11.2009

Oznámenie

PPA uverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv k 31. 10. 2009 OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 v časti Inf. o prijímateľoch z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
23.11.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), 4.3 (MAS), že zverejnila odporúčané vzory vyhlásenia ručiteľa ...
viac informácií
12.11.2009

Oznámenie zo dňa 12.11.2009 (opatrenie 1.6 a 3.3)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v rámci opatrení 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie, sa počnúc dňom 7.11.2009 za externé výdavky organizátora, ktoré môžu byť realizované v rámci propagácie vzdelávacej a informačnej aktivity považujú za oprávnené výdavky len...
viac informácií
10.11.2009

Oznámenie č. 26 zo dňa 10.11.2009

(opatrenie 1.1 - Modernizácia fariem - priamy predaj)
viac informácií
09.11.2009

Oznámenie

06.11.2009

Oznámenie č. 25 zo dňa 06.11.2009

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR uverejnila na svojej internetovej stránke v časti PRV na r. 2007-2013/11. Os 4 Leader, Výzvu na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013, s termínom predkladania integrovaných stratégií od 15. 1. 2010 do 29. 1. 2010 pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. Súčasťou uvedenej výzvy je Žiadosť o NFP 4.1 a 4.3 a Príloha č. 2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev