Aktuality

24.09.2009

Oznámenie zo dňa 24.09.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 1. septembra 2009 vstúpila do platnosti novela zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Na základe uvedeného Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje nové vzory záložných zmlúv 7 – 10.
22.09.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2009/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
21.09.2009

Oznámenie č. 20 zo dňa 18.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa aktualizovala Príloha č. 1 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV 2007 - 2013 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení - Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi.
09.09.2009

Oznámenie č. 19 zo dňa 7.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou sa pozastavuje príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - Priamy predaj. Nový termín pre príjem žiadostí bude včas zverejnený.
08.09.2009

Oznámenie o obnovení excelovského súboru (tabuľky)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že sprístupnila excelovský súbor v časti 5 Tabuľková časť. V súbore bola obnovená tabuľka č. 21
04.09.2009

Oznámenie č. 18 zo dňa 3.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou.
02.09.2009

Oznámenie č. 17 zo dňa 2.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako riadiaci orgán avizuje, že bodová hranica úspešnosti v rámci 2. výzvy na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem (časť rastlinná výroba a časť živočíšna výroba) sa predpokladá na úrovni 90 bodov.
viac informácií
02.09.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
02.09.2009

Oznam pre uchádzačov o zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v zmysle nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti...
viac informácií
25.08.2009

Oznámenie č. 16 zo dňa 25.8.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že upravila text Oznámenia č. 14, zverejneného dňa 17.8.2009 (rozdelila ho na Oznámenie č. 14 a Oznámenie č. 15).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev