Aktuality

21.05.2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom, s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
viac informácií
18.05.2009

Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty...
viac informácií
18.05.2009

Oznámenie o ukončení vyhodnocovania projektov k 18.05.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že k dátumu 18.05.2009 ukončila vyhodnocovanie projektov prijatých v 1. výzve na opatrenia...
viac informácií
13.05.2009

Oznámenie

PPA oznamuje záujemcom, že termín verejného odpočtu Výročnej správy PPA za rok 2008 bude dňa 21.05.2009 o 13,00 hod v zasadačke Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 506 - piate poschodie
12.05.2009

Oznámenie

07.05.2009

Oznam pre žiadateľov o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope pre hospodársky rok 2009/2010

PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope pre hospodársky rok 2009/2010, že s účinnosťou od 11. mája 2009 zverejňuje Metodický postup...
viac informácií
06.05.2009

Oznámenie

PPA uverejnila v sekcii priamych podpôr, v časti priame platby, rok 2009 METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1868/2009-930 k nariadeniu vlády SR č. 114/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe.
04.05.2009

Oznámenie

30.04.2009

Oznámenie PPA č. 10 zo dňa 30. apríla 2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 29.apríla 2009 pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb.
Príjem žiadostí bude ukončený dňa 30. apríla 2009 vrátane.
22.04.2009

Oznámenie

PPA uverejnila nové znenie Žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva
(v novej žiadosti je v úvodnej vete zvýraznená požiadavka na žiadateľa o vyznačenie PPA ako prvého alebo druhého záložného veriteľa)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev