Aktuality

22.07.2009

Oznámenie

PPA, že dňa 1.7.2009 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ktoré súčasne zrušuje nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z. (ďalej len zrušené nariadenia vlády).
viac informácií
16.07.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
viac informácií
15.07.2009

Oznámenie č. 12 zo dňa 15.07.2009

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 15.7.2009 uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Následne bola uverejnená Príručka pre žiadateľa - verzia 2.0, formuláre žiadostí o NFP a tabuľková časť vo formáte Excel.
17.06.2009

Oznámenie

PPA pre žiadateľov o Platby za životné podmienky zvierat za rok 2008 a 2009 Opatrenie "Platby za životné podmienky zvierat" sa v podopatreniach...
17.06.2009

Oznámenie

10.06.2009

Oznámenie č. 11 zo dňa 10.06.2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny, že zverejnila na svojej internetovej stránke v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 - 11. OS 4 Leader Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín
10.06.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu spracovateľom sušeného krmiva pre hospodársky rok 2009/2010

PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu spracovateľom sušeného krmiva pre hospodársky rok 2009/2010, že s účinnosťou od 9. júna 2009 zverejňuje Metodický postupu pre žiadateľov o finančnú pomoc pre schválené spracovateľské podniky na sušené krmivo pre hospodársky rok 2009/2010. Metodický postup vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity – sušené krmivá
01.06.2009

Oznámenie

28.05.2009

Oznámenie

PPA o uverejnení METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1900/2009-930 k nariadeniu vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 155/2009 Z. z.
21.05.2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom, s ktorými bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev