Aktuality

13-10-2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj zverejnila zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1.
viac informácií
12-10-2009

Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre colnú kvótu č. 09.4125 na pšenicu obyčajnú

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 8. októbra 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 264 uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 939/2009, ktorým sa pozastavuje od 2. októbra 2009 od 13:00 hod. bruselského času vydávanie licencií na dovoz pšenice obyčajnej v rámci subkvóty III na prebiehajúcu kvótovú tranžu č. 4, číslo kvóty 09.4125 administrovanej v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1067/2008.
07-10-2009

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2009/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
06-10-2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili aktuálnu informačnú brožúrku o PPA.
01-10-2009

Dodatok k Oznámeniu č. 21 zo dňa 29.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok na priamy predaj ostáva z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou naďalej pozastavený.