Aktuality

19-08-2008

Oznámenie PPA č. 13 zo dňa 19. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR ...
viac informácií
18-08-2008

Oznámenie PPA č. 12 zo dňa 18. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že predlžuje termín prijímania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre ...
viac informácií
18-08-2008

Oznámenie PPA č. 11 zo dňa 18. augusta 2008 (úprava Oznámenia PPA č. 04 zo dňa 25. apríla 2008)

PPA upravuje znenie poslednej vety uvedeného oznámenia nasledovne: Zmluvy, v ktorých prenajímateľom alebo predávajúcim je Slovenský pozemkový fond a je ich ...
viac informácií
12-08-2008

Oznámenie PPA č. 10 zo dňa 12. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 6. augusta 2008, dopĺňa a upravuje text v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, v kapitole 6...
viac informácií
08-08-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 21. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na trhu Spoločenstva, ktorej uzávierka bola 6. augusta 2008...
viac informácií