Formy podpory

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve  o zmene a doplnení, niektorých zákonov s účinnosťou od 1.12.2003.

V súčasnosti PPA implementuje programy a schémy podpôr pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva ako i rozvoja vidieka na území Slovenskej republiky poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z fondov EÚ v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle zákona č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka s účinnosťou od 1.1.2008.

Udelenie akreditácie na poskytovanie podpôr z fondov EÚ bolo uskutočnené v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1663/1995, od 16.10.2006 v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006.