Aktuality

23-09-2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 23.09.2016 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 18/PRV/2016 ...
viac informácií
09-09-2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA
viac informácií
06-09-2016

VZOR – Mesačného hlásenia za školský rok 2016-2017

Na základe Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom ...
viac informácií
30-08-2016

VÝZVA PRE SCHVÁLENÝCH UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017 ...
viac informácií
30-08-2016

Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2016-2017 s účinnosťou od 02.09.2016

o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2016/2017
viac informácií