Krajské a obvodné pozemkové úrady

Krajské a obvodné pozemkové úrady

I.
Krajské pozemkové úrady (8)

 

Bratislava, Krížna ul. 52, 821 08 Bratislava 2 02/54435053
Trnava, Vajanského ul. 22, 917 01 Trnava 033/5511316
Trenčín, Námestie sv. Anny 7, 911 01 Trenčín 032/6526729
Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 80 Nitra 037/6549245
Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina 041/5117400
Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 048/4306055
Prešov, Námestie mieru 2, 081 64 Prešov 051/7717846
Košice, Popradská ul. 78, 040 11 Košice 055/6445106

II.
Obvodné pozemkové úrady (44)

 

Bratislava, Krížna ul. 52, 821 08 Bratislava 2 02/64462873
Malacky, Záhorácka ul. 2942/126, 901 26 Malacky 034/7725677
Senec, Hurbanová ul. 21, 903 01 Senec 02/40202483
Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 031/5522141
Galanta, Mierové námestie 1, 924 26 Galanta 031/7804486
Senica, Hollého ul. 750, 905 44 Senica 034/6512874
Trnava, Vajanského ul. 22, 917 01Trnava 033/5512882
Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova ul. 36, 915 41 Nové M n/V. 032/7745930
Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 042/4300163
Prievidza, Mariánska ul. 6, 971 01 Prievidza 046/5424161
Trenčín, Nám. sv. Anny 7, 911 49 Trenčín 032/6582345
Komárno, Senný trh 4, 945 01 Komárno 035/7731275
Levice, Dopravná ul. 14, 934 03 Levice 036/6313782
Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 95 Nitra 037/6523126
Nové Zámky, Svätoplukova ul. 1, 941 24 Nové Zámky 035/6428006
Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 038/5323561
Čadca, Palárikova ul.. 95, 022 01 Čadca 041/4334790
Námestovo, Ul. Antona Bernoláka 348/1, 029 01 Námestovo 043/5502297
Liptovský Mikuláš, Kollárova ul. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 044/5527646
Martin, Mudroňova ul. 45, 036 01 Martin 043/4135694
Ružomberok, Nám. Andreja Hlinku 72, 034 01 Ružomberok 044/4325123
Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina 041/7637657
Banská Bystrica, Skuteckého ul. 19, 974 01 Banská Bystrica 048/4712907
Brezno, Rázusova ul. 40, 977 01 Brezno 048/6115593
Lučenec, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec 047/4333727
Revúca, Komenského ul. 1237/40, 050 01 Revúca 058/4422122
Rimavská Sobota, Hostinského ul. 4, 979 01 Rimavská Sobota 047/5622867
Veľký Krtíš, Lučenecká ul. 33, 990 01 Veľký Krtíš 047/4831238
Zvolen, Študentská ul. 12, 961 01 Zvolen 045/5323158
Žiar nad Hronom, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom 045/5722126
Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 054/4710353
Humenné, Kukorelliho ul. 1, 066 01 Humenné 057/7704282
Kežmarok, Ul. Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/4513204
Poprad, Partizánska ul. 690/87, 058 01 Poprad 052/7722158
Prešov, Nám. Mieru 2, 081 64 Prešov 051/7732319
Stará Ľubovňa, Prešovská ul. 3, 064 01 Stará Ľubovňa 052/4323560
Stropkov, Športová ul. 2, 091 01 Stropkov 054/7428451
Vranov nad Topľou, Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 057/4464905
Košice-mesto, Popradská ul. 78, 040 11 Košice 055/6445106
Košice-okolie, Popradská ul. 78, 040 11 Košice 055/6425681
Michalovce, Ul. Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce 056/6441069
Rožňava, Šafárikova ul. 71, 048 01 Rožňava 058/7343949
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 053/4175115
Trebišov, Nám. Mieru 804/1, 075 01 Trebišov 056/6722190

Sídla a pôsobnosť krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov

 

Krajský pozemkový úrad Obvodný pozemkový úrad Pôsobnosť v okresoch
Bratislava
3
Bratislava
Malacky
Senec
Bratislava I-V
Malacky
Pezinok
Senec
Trnava
4
Trnava


Dunajská Streda
Galanta
Senica
Trnava
Hlohovec
Piešťany
Dunajská Streda
Galanta
Senica
Skalica
Trenčín
4
Trenčín

Považská Bystrica


Nové Mesto n/V.

Prievidza
Trenčín
Bánovce n/Bebravou
Považská Bystrica
Púchov
Ilava
Nové Mesto n/V.
Myjava
Prievidza
Partizánske
Nitra
5
Topoľčany
Nové Zámky

Nitra

Komárno
Levice
Topoľčany
Nové Zámky
Šaľa
Nitra
Zlaté Moravce
Komárno
Levice
Žilina
6
Čadca

Žilina

Námestovo


Martin

Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Čadca
Kysucké Nové Mesto
Žilina
Bytča
Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín
Martin
Turčianske Teplice
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Banská Bystrica
8
B. Bystrica
Brezno
Žiar n/Hronom


Zvolen


Veľký Krtíš
Lučenec

Rimavská Sobota
Revúca
B. Bystrica
Brezno
Žiar n/Hronom
Žarnovica
Banská Štiavnica
Zvolen
Krupina
Detva
Veľký Krtíš
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Revúca
Prešov
8
Poprad

Prešov

Bardejov
Stropkov

Humenné


Stará Ľubovňa
Kežmarok
Vranov nad Topľou
Poprad
Levoča
Prešov
Sabinov
Bardejov
Stropkov
Svidník
Humenné
Snina
Medzilaborce
Stará Ľubovňa
Kežmarok
Vranov nad Topľou
Košice
6
Michalovce

Trebišov
Košice - mesto
Košice - okolie
Spišská Nová Ves

Rožňava
Michalovce
Sobrance
Trebišov
Košice I-IV
Košice - okolie
Spišská Nová Ves
Gelnica
Rožňava

Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií“) je podľa platného organizačného poriadku zodpovedný vecný gestor –  Sekcia prierezových činnosti.

Informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií týkajúce sa Pôdohospodárskej platobnej agentúry môžu žiadatelia získať  osobne, telefonicky, písomne a e-mailom (žiadosti, ktoré majú poradenský charakter sa nevybavujú v režime zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií ) na:

  • Ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry na adrese:
    Pôdohospodárska platobná agentúra
    Hraničná ul. č. 12
    815 26 Bratislava
  • telefónom  čísle +421 918 612 429
  • e-mailovej adrese: info@apa.sk
  • prostredníctvom formulára – „Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií"

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo (v prípade, že žiadosť podáva právnická osoba), ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, e-mailom).

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak  PPA nedisponuje  požadovanou  informáciou a  má vedomosť o tom, kde možno vyžadovanú  informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Pokiaľ vecný gestor nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie, hoci len sčasti (§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií), vydá o tom písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva Kancelárii generálneho riaditeľa PPA ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom (v rámci správneho súdnictva) na základe správnej žaloby podanej do dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Náležitosti správnej žaloby sú bližšie upravené v § 182 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Sadzobník poplatkov PPA

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev