Aktuality

29-06-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ INTERVENCIE

Európska komisia nariadením Rady (EÚ) 2016/1042, z 24. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad ...
viac informácií
13-06-2016

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia: „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ ...
viac informácií
13-06-2016

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia : „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“...
viac informácií
09-06-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s nariadením ...
viac informácií
07-06-2016

Oznámenie PPA zo dňa 07.06.2016 - Monitorovacie správy projektov pre podopatrenia 5.1, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5, 16.4 a pre opatrenie 1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, v časti
PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Monitorovanie zverejnila formuláre monitorovacej správy pre podopatrenia...
viac informácií