Aktuality

02-05-2017

Výzva č. 21/PRV/2017

viac informácií
02-05-2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
viac informácií
02-05-2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
viac informácií
28-04-2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
viac informácií
25-04-2017

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti...
viac informácií