Aktuality

02-03-2016

Oznámenie PPA zo dňa 02.03.2016 (Výzva č. 9/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na základe požiadavky riadiaceho orgánu aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.1 Výzvu č. 9/PRV/2015 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
viac informácií
01-03-2016

Usmernenie MPRV SR č. 1297/2016-640

k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 7/2015 Z. z.
viac informácií
29-02-2016

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/224 zo 17. februára 2016, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 30. septembra 2016...
viac informácií
26-02-2016

Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2016

v súlade s § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov...
viac informácií
25-02-2016

Usmernenie MPRV SR č. 1150/2016-640

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
viac informácií