Pre PRV 2007 - 2013

02-12-2009
Rozhodnutie Komisie z 26. októbra 2009
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/359/ES, ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu, s cieľom predĺžiť jeho platnosť
(Ú.v. EÚ L 280, 27. 10. 2009, s. 56)

20-11-2009
Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2009
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013[oznámené pod číslom K(2009) 8033]
(Ú.v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 62)

12-11-2009
Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2009
z 22. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/379/ES, ktorým sa podľa nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 stanovujú sumy, ktoré sa poskytujú EPFRV a sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú.v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 60)

02-11-2009
Rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2009
ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2009) 7044]
(Ú.v. EÚ L 257, 30.9.2009, s. 28)

02-08-2009
Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2009
o určení pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2009) 4375]
(Ú.v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 29 - 32)