Legislatíva pre PRV 2007 - 2013

Legislatíva ES pre opatrenia PRV

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999
zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12.2006)
Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103 - 112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 414 - 423

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999
o dňa 21. júna 1999 ustanovujúca všeobecné podmienky štruktúrnych fondov
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12..2006)
Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1 - 42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 31 - 72

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999
z 21. júna 1999 o podpore spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12..2006)
Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87 - 93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 31 S. 268 - 274

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1929/2000
z 12. septembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2603/1999 ustanovujúce pravidlá pre prechod na podporu rozvoja vidieka ustanovenú nariadením Rady (ES) č. 1257/1999 pokiaľ ide o transformáciu agroenvironmentálnych záväzkov prijatých v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92
Ú. v. ES L 231, 13.9.2000, s. 5 - 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 30 S. 287

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000
z 28. júla 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi
(zrušené nariadenia ku dňu15.1.2007)
Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 39 - 48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 122 - 131

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003
z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001
Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1 - 69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 40 S. 269 - 337

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999
zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia
Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80 - 102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 391 - 413

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 816/2003
z 12. mája 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2808/98, ktorým sa stanovujú pravidlá na uplatňovanie poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve
Ú. v. EÚ L 116, 13.5.2003, s. 12 - 12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 38 S. 512

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)
(čiastočne zrušené nariadenie ku dňu 15. 1. 2007)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 82 (DA)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 84 (ES, DE)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 88 (EL)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 81 (EN)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 82 (FI)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 83 (FR)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 29 - 81 (IT)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 87 (NL)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 84 (PT)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 29 - 80 (SV)
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 46 S. 87 - 118

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev